OUR SPEAKERS

დანიელ მაროტე
დანიელ მაროტე

IE Business School - ის პროფესორი

სიმონა ბონხეზი
სიმონა ბონხეზი

პროექტის მართვის დოქტორი Colors in Projetcs - ის ხელმძღვანელი

ოსა იარსკოგი
ოსა იარსკოგი

საერთაშორისო ბიზნესგანვითარების კონსულტანტი,ტრენერი

ევგენი კოტოვი
ევგენი კოტოვი

Practicum Group - ის დამფუძნებელი